Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 9. Kedd, Emőd napja van.

Archívum - 1987 Delfin-tempó Fehérváron


Ez vicc... Hallottam már maszek zöldségesboltot, maszek penziót - de maszek uszodát... ?

Dániel András úszó-szakedzõ elõbújik a parányi irodából (öltözõbõl?), kö zel a negyvenhez, huszonéves mosollyal. Ez az itt. Ez a Delfin ...

Csobog a víz.

Ugye, nem kell különösebben bi zonygatni: uszodában vagyunk. Uszo dában, Székesfehérváron. Csak nem fölépült az esztendõk óta tervezett vá rosi uszoda? Nem, annak még csupán az acélváza áll, s majd jobb idõk jötté vel, az anyagi lehetõségek megterem tésével folytatódik az építése.

Ennek az uszodának nem huszonöt méteres, csak tízszer hatos a medencé je: tanuszoda. így mondhatom. No lám csak megépült egy a majdnem minden új iskola építésénél szóba került tanmedencébõl. Vagy: tanmedence az "õskori" Árpád fürdõben...?

Ez itt - egyik sem. Ez itt a Delfin nevet viselõ uszoda, és a medence nem valamelyik tornaterem mellett simul, és nem is iskola falai közt csobban a vize. Csak egy ódon lakóház a legközelebbi szomszéd.

Különben az ódon lakóház falán ta lálom az elsõ eligazító táblát nyíllal: uszodabejárat. A ház sarkán túl - évszázadnyi a különbség: üvegfal, üvegajtó, az üvegajtón a karikát megcélzó kedves delfin.

Az uszoda elõterében kellemes me leg, kínos tisztaság. Elõttem éppen a köjál szakemberei "kóstolják" a me dence vizét.

A kis iroda ajtójánál, kívül is, belül is - a medence felõl - hypóillatú láb törlõ. A külsõ ajtónál Dániel András halkan figyelmeztet: a lábtörlõ a határ - a belépésre. Ám azért a fertõtlenítõ illatú lábtörlõrõl is szemügyre tudom venni a medencét, a medence csarno kát. A lefedés barnára pácolt gerendá-zat, majd fönt lambéria. Lent végig a fal - kellemes kékes csempe, s kéke sen csillogó víz a medencében.

Valami nagyon hihetetlennek tûnik, újra meg kell kérdeznem.

- Az elsõ kapavágás 1987. április 3-án...

És az elkészülés? Nyolc hónap múl va...

A pontos napot nem jegyezte föl Dá niel András, de azt igen, hogy amikor a medence már - nem csak gödör, ha nem valódi, kékes-zöldes úszómedence lett akkor ... Csak úgy tudom monda ni: zutty bele . .. Megmártózott Dániel András az úszószakember, Kelemen Gábor a tervezõ (és kivitelezõ) mér nök, és a két feleség ...

Mindez valamelyik karácsony elõtti napon volt - de nemcsak az enyhe tél miatt nem félt egyõjük sem a víztõl. A medencében 31-32 fokos a víz. és kí vül is ideális a hõmérséklet.

Csobog a víz, él a Delfin.

A ragyogó tiszta elõtérben az éppen foglalkozásukat befejezõ gyerekek már felöltözve bújnak elõ, egyöjúknél még egy kis hajszárításra kelol várakozni, aztán elköszönnek. Az egyik városi iskola csoportja - tanító (tanár) néni vel együtt. A következõ csoportig van egy kicsike idõ ( a technikai feladatokon túl...), hallgatom Dániel Andrást.

- ... Debreceni vagyok Aztán a Bp. Spartacusban úsztam Jó kis csa pat volt ott együtt Fehérvárra katona ként kerültem, és - ittragadtam, 1969-ben. (A feleség a Köfém SC dol­gozója.) A sportiskolánál dolgoztam edzõként, aztán a Volánnál. Milyen az úszósport Fehérváron? A háttér csak a régi Árpád-uszoda. De azért értünk el eredményeket. .. Régóta mondják a szakmában: nincs a városban oktatás ra szolgáló medence, ahol csak a gye rekek tanulhatnának. Majd ... az új is kolánál. Itt, meg amott... Mióta én Fehérváron vagyok, egy tanuszoda sem épült, egyik iskolánál sem, arra nem jutott már pénz.

Tanmedence kellene. Tanmedence, mibõl?

- ... Öt éve vettük ezt az öreg csa ládi házat. Nagy a telek. Dzsungel volt itt, bozóttenger. Ideköltöztünk. Utcát nyitottak, itt a közelben épültek föl az Alba-házak. Lehetne itt egy uszoda ...

Uszodaalapítás: nem volt itt sem tanácsterem, sem dekoráció, sem ünne pélyes aláírás és nyilatkozat Itt, a konyhában jött össze a csapat.

A család pénzzé tette, amit lehetett.

Kölcsönök. Magánkölcsönök - és bankhitelek. Hallom az OTP-t fölírom a Mezõbankot Milliókat kellett elõte remteni.

Anyagog "Húszezer kilométert au tóztam a nyolc hónap alatt amíg épült az uszoda .."

Segített megértõ módon a zalaeger szegi csempegyár, az egri ácsmester, és még sokan mások.

És a hivatalos szervek, a tanács - csak megkérdem - hiszen nem mindennap akad dolga az ottani íntézkedõknek - uszodaépítéssel, olyan valakivel, aki bekopog, és azt mondja, egy uszodát akarok építeni a telkemen ... Értetlenség, akadékoskodás?

- Nem. Inkább a segítés volt a jellemzõ. Én elmondtam, mit szeretnék: egy tanmedencét, ahol kulturált, kellemes körülmények között tanulhatnának úszni a gyerekek, s tanulhatnának felnõttek is. Én nem akarok rosszízû "maszek" lenni ... Segítettek. És így sikerült (s hallatlan sok kétkezi magánmunkával ...) nyolc hónap alatt megteremteni...

Csobog a víz. Él a Delfin.

A mûszak itt különben nem megrozsdásodott táblák szerint, hanem az igénybe vevõk ideje szerint kezdõdik. A Vidi-oviból hatkor jönnek a gyere kek, reggel. Mások délben érnek rá, vannak csoportok délután, vannak es te. Hölgyek -miután megvacsoráztat-ják a családot, jönnek "karbantartani" vonalaikat, vagy egyszerûen csak az egészséges mozgás kedvéért.

Ez vicc ...? Valóság a fehérvári ma gánuszoda.

S hál' isten valóság már - más he lyeken is - a Delfin-tempó.

Az itteni Delfin-tempót, azt hiszem, nem csupán a hitelmilliók kamata, sú lya diktálja. (Az is ...) Sokkal inkább a szolgálat vágya: sportemberként a sportért, egészségért...

Vincze István