Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 9. Kedd, Emőd napja van.

Archívum - 2001 Úszás, utánpótlás OB Vizsga a fedettben


Majd' egy esztendei nyitva tartás után az elsõ igazi vizs gáján esett át néhány nappal ezelõtt a székesfehérvári fe dett uszoda. Hivatalos országos bajnokságot rendeztek itt, rengeteg résztvevõvel, országos csúcsokkal - kevés protokoll mellett. Székesfehérvár úszósportjának jövõje miatt - és a város jó hírnevének okán - nem mindegy, hogyan is sikerült a fentebb említett vizsga. Errõl kérdez tük Dániel Andrást, aki a Magyar Úszó Szövetség által megbízott Székesfehérvári Úszó Szövetség képviseleté ben az utánpótlás OB fõszervezõje volt.
- Összefoglalóan azt mondha tom: jó verseny volt - kezdi be számolóját a fiatal úszószakem ber. Kiderült, hogy a székesfehér vári uszoda vize kifejezetten "gyors", különösen alkalmas a csúcseredmények elérésére.

- Mit jelent az, hogy egy uszoda vize - ahogy ön mondta -"gyors "?
- A laikusok számára talán ne hezen hihetõ, mégis így van: a medencék vizének ásványi össze tétele, fajlagos sótartalma más és más. Ebbõl eredõen - magas szinten - sokat számít, hogy a sportolók melyik medencében úsznak, hol érhetnek el igazán jó eredményeket. Nos, a fehérvári uszoda vize ebbõl a szempontból kiváló, amit bizonyít a tény: mindjárt az elsõ komoly úszóver senyen több országos csúcs is szü letett.

- Mi következik ebbõl?
- Egyfelõl az utánpótlás OB-ra sokan jöttek kifejezetten az ért, hogy kipróbálják a város szép új uszodáját. Nem kellett csalódniuk. Másrészt viszont jö võre nézve is adódik egy következtetés, illetve igény. Jelesül: a jövõben minél több versenyt kell rendeznünk, mégpedig elsõsor ban rangos, komoly viadalokat. Mint a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagja, sokat tehe tek ennek ügyében - a város ér dekében - és ha rajtam múlik, te szek is.

- Nemcsak az uszoda, de a versenybíróság és a technikai felsze relés is vizsgázott.
- A versenybíróság mindvégig feladata magaslatán állt. Ezért is, és a technikai feltételek teljes biztosításáért is kölön köszönetet kell mondanom a fedett uszoda vezetõinek, személyzetének. Jó volt látni három napon át: min denki tudta és végezte feladatát. Szerencsére nemcsak én látom így, ugyanezen a véleményen volt dr. Jakabházi László, az OTSH alelnöke is, aki megtisztelt ben nünket személyes látogatásával. Külön öröm, hogy ennek a ver senynek, és remélhetõleg a szé kesfehérvári úszósportnak sike rült megnyernünk aTerszol Kft.-t, az Alba 24 Kft.-t, a Por-Sztatik Kft.-t az Anna 19.-et és a Sárrét vidéki Takarékszövetkezet szabadbattyáni fiókját. Nagyon bí zom benne, hogy ezzel a verseny nyel - és a segítõk mind széle sebb táborával - Székesfehérvár úszósportja végre elindul a fel emelkedés útján.Forrás: Fejér Megyei Hírlap